96% van de bestellingen geleverd op 1 werkdag

Gratis levering vanaf €49

Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voorverkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper

De webshop, www.babylux.be (de ‘Webshop’) is eigendom van Baby-Lux SRL, hierna ’Babylux’ genoemd.

Sluisbaan 46, 7784 Komen-Waasten (België)
BTW BE 0456.168.036 - RPR Henegouwen, divisie Doornik
Tel. : 0032 (0)78 48 16 10
E-mail : [email protected]

BTW-nummer Nederland : NL826162605B01
BTW-nummer Luxemburg : LU33264249
BTW-nummer Frankrijk : FR04518832498

2. Algemeenheden en definities

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door Babylux op de Webshop ter beschikking gestelde Producten aankoopt.
‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Producten van Babylux, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
‘Partij’: Koper of Babylux.
‘Partijen’: Koper en Babylux.
‘Producten’: alle producten die door Babylux op de Webshop worden verkocht.

Alleen de huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via de Webshop) door Babylux aan Kopers. Zij vervangen alle eventuele eerdere of andere algemene verkoopvoorwaarden van Babylux. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.Babylux kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Ingeval van wijziging gedurende de uitvoering van de bestelling brengt Babylux de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

Door het plaatsen van een bestelling bij Babylux via de Webshop, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de Koper. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De Koper zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst omde niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

De eventuele nietigheid van eender welke bepalingvan deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalenteen geldige bepaling.

‘Click&Collect’ is een dienst aangeboden door Babylux waardoor de Koper online een artikel kan aankopen om het vervolgens in een winkel naar keuze af te halen.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een Product online te bestellen, dient de Koper het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in (of de Koper kan inloggen via zijn persoonlijke account waarbij zijn gegevens reeds vooraf zijn ingegeven), kiest hij de leveringswijze en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden,dient de Koper ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.

Babylux gaat ervan uit dat de gegevens bezorgd doorde Koper correct zijn. Babylux is niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Koper waardoor een bestelling niet of enkel met vertraging kan uitgevoerd worden.

De catalogus met Producten en hun omschrijving die op de Webshop terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op de Webshop om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Babylux behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de Koper bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de Koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Babylux weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het Product of de prijsaanduiding op de Webshop, ondanks de grote zorg die Babylux besteedt aande juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

Babylux behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of waarmee inhet verleden reeds een geschil ontstaan is.

Elke bestelling van Producten kan door Babylux na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, epidemie of pandemie, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door Babylux controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving diev erhindert dat bepaalde (delen van) de Producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden. Bij melding van vertraging in uitvoering van de bestelling van Producten omwille van overmacht heeft de Koper eveneens de mogelijkheid, indien de situatie van overmacht langer dan 14 kalenderdagen aanhoudt, om zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling te annuleren.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het (oud)Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde Productende exclusieve eigendom van Babylux tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Koper vanaf de inbezitname van de Producten.

5. Producten en beschikbaarheid

De foto's van de Producten zijn niet contractueel en kunnen lichte afwijkingen met de realiteit vertonen (kleur, afmetingen,...). Babylux nodigt de Koper uit om zich te wenden tot de beschrijving van het Product om kennis te nemen van de eigenschappen van het Product. De presentaties van de Producten worden met de grootste zorg op de Webshop gepubliceerd. Mocht, desondanks de geleverde inspanningen, de presentaties van de Producten toch fouten of onvolledigheden bevatten, dan wijst Babylux elke verantwoordelijkheid af.

De voorraden worden dagelijks automatisch aangepast. Het kan gebeuren dat, ondanks de door Babylux genomen maatregelen om een zo correct mogelijk voorraadweergave weer te kunnen geven, het aantal bestelde Producten hoger is dan de beschikbare voorraad. Indien een Product niet (voldoende) beschikbaar is, dan zal Babylux de Koper hiervan op de hoogte brengen via e-mail. De Koper heeft daarbij de keuze om een ander Product te bestellen dan wel om het geld teruggestort te krijgen op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

Bij geen reactie van de Koper in geval van onbeschikbaarheid van een Product binnen de 14 dagen nadat hij ervan op de hoogte werd gesteld door Babylux, behoudt Babylux zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren. In geval van annulatie zal Babylux de Koper op de hoogte brengen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.

In geval van onbeschikbaarheid van een Product is Babylux in geen enkel geval gehouden om hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de Koper.

6. Prijzen

Onze prijzen zijn btw, recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen inbegrepen. De prijzen worden weergegeven in euro (EUR). Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de Webshop zijn opgenomen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

De prijszetting van de Producten is vrij en staat ter discretie van elk individueel verkooppunt en verkoopkanaal. Hierdoor behoudt Babylux de bevoegdheid om verschillende prijzen en promoties toe te passen in de diverse winkels en Webshops, zonder enige beperking. Deze flexibiliteit stelt Babylux in staat om de prijzen aan te passen op basis van marktomstandigheden, doelgroepen en andere relevante factoren,overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

7. Betaling

De Koper kan zijn bestelling betalen :

a) rechtstreeks: de bestelling wordt onmiddellijk in behandeling genomen

 • Visa, Mastercard, CB, Bancontact, Maestro, Paypal, Ideal

De bankrekening of het Paypal-account van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper of Paypal haar akkoord m.b.t. de betaling gegeven heeft aan Babylux.

In geval de bank van de Koper of Paypal de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De Koper verzekert dat hij gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, deMaestro- bankkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

b) via klassieke overschrijving: de bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

8. Korting

Wanneer er een actie loopt met kortingen per aankoopschijf, dan is deze korting geldig op alle Producten, met uitzondering van STER artikelen (aangegeven met een ★).

9. Kortingsbonnen

Geldigheid kortingsbon:

 • de geldigheidsduur van de bon is vermeld in de e-mail waarmee de bon werd verstuurd
 • de bon kan maar één keer worden gebruikt
 • het is mogelijk om meerdere bons te gebruiken voor dezelfde bestelling
 • ook zonder aangemaakt account ben je in de mogelijkheid om de bon te ontvangen en te gebruiken
 • bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de bon(s), is Babylux gerechtigd de bon(s) ongeldig te verklaren en eventueel verkregen bonvoordeel wordt verrekend in het respectievelijk terug te vorderen bedrag van de Koper
 • als de bon een voordeel betreft bij aankoop van één of meer of een bepaald bedrag aan Producten uit een bepaald deel van het assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende Producten uitverkocht zijn en/of niet verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie
 • Als Producten worden geretourneerd waarmee de kortingscode is gebruikt dan komt de korting te vervallen en wordt deze afgehouden van het terug te vorderen bedrag van de Koper of de waarde van de bon kan worden afgetrokken van de terugbetaling wanneer het wordt gebruikt voor een andere bestelling

Aansprakelijkheid

Er is geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met bon(s). Met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld is er geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarde gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de bon(s).

Slotbepaling

Door gebruik te maken van de bon(s) stemt de Koper in met deze algemene voorwaarden. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd vankracht.

10. Levering

Alle Producten worden geleverd op het door de Koper aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de Koper kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De Koper tekent voor ontvangst van de levering.

De standaard leveringswijze voor thuisbezorging wordt uitgevoerd door een koerier en is beperkt tot het gelijkvloers. De koerier zal de levering uitvoeren tot aan de voordeur van het opgegeven leveringsadres. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan op de Webshop.

De levering in Frankrijk gebeurt via DPD.

De levering in België, Nederland en Luxemburg gebeurt via POSTNL.

Babylux behoudt zich het recht voor om gebruikte maken van dropshipping als een alternatieve uitvoeringsmethode voorbestellingen, met name wanneer dit efficiënter wordt geacht voor de levering van bepaalde producten. Inhet geval van dropshipping zal Babylux de Koper op de hoogte stellen van deze leveringsmethode. Deze kennisgeving kan worden verstrekt tijdens het bestelproces, via de Webshop of op andere passende wijze. In het geval van dropshipping is de leverancier of fabrikant verantwoordelijkvoor de verzending en de kwaliteit van de Producten. Babylux zal redelijke inspanningen leveren om samen te werken met betrouwbare leveranciers.

Ontbrekende producten dienen binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelling via mail aan ons gemeld te worden.

Een standaardlevering of -verzending is gratis vanaf 49,00 €. Voor de verzending van bestellingen voor een bedrag lager dan 49,00 € wordt 4,90€ verzendkosten aangerekend, tenzij uitdrukkelijk andersaangegeven.

11. Leveringstermijn

Algemeen

Voor Producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, is de leveringstermijn 1 à 3 werkdagen. Deze leveringstermijn is onderhevig aan eventuele aanpassingen die door Babylux worden meegedeeld, met als doel om flexibiliteit te bieden tijdens drukke periodes en omstandigheden die de normale leveringsprocessen kunnen beïnvloeden.

Voor Producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen, behalve indien anders aangegeven.

Babylux zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren en kan desgevallend levering opsplitsen in deelleveringen. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieve titel, daar Babylux ook afhankelijk kan zijn van externe partijen,zoals aangegeven in artikel 10. In geen enkel geval heeft de Koper recht op eenschadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De levering door Babylux zal alleszins geschieden binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt met de Koper een aanvullende leveringstermijn afgesproken, dan wel heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

Babylux is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Koper werden ontvangen.

Regeling Premium Producten

Indien een bestelling vóór 17.00 uur wordt geplaatst, garandeert Babylux een levering op de volgende werkdag (uitgezonderd zondag) voor voorradige artikelen. Bestellingen na 17.00 uur worden binnen 2 dagen geleverd. Mocht deze leverings belofte niet worden nagekomen, biedt Babylux als compensatie een aankoopbon ter waarde van 20 € aan.

In het geval van niet-tijdige levering, verzoekt Babylux de Klant contact op te nemen met de klantendienst via e-mail op [email protected] met als onderwerp "Cadeaubon Premium levering + bestelnummer". De Klant heeft het recht op een aankoopbon ter waarde van 20€ als compensatie.

Tijdens periodes van grote drukte, zoals tijdens Solden/Sale & Black Friday, kan Babylux de levering binnen 24 uur helaas niet garanderen. Niettemin behoudt de Klant het recht op een aankoopbon ter compensatie.

Per bestelling wordt maximaal één aankoopbon verstrekt. Babylux behoudt zich het recht voor de aankoopbon te annuleren indien het betreffende product wordt geretourneerd.

12. Foute levering en/of beschadigde producten

Terugsturen van foute en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien de Koper Babylux binnen 8 kalenderdagen na ontvangstvan het Product hiervan inlicht per e-mail teneinde een retour akkoord te verkrijgen vanwege Babylux.

In geval van een retourakkoord, zal de Verkoper het Product vervangen, dan wel, in overleg met de Koper een alternatief Product leveren of de prijs van het geretourneerde Product terugbetalen. In ieder geval zal Babylux nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

De retourprocedure – en kosten zoals vermeld in artikel 14 zijn hier van toepassing.

13. Garantie

Algemeen

Voor Consumenten geldt de wettelijke waarborg van twee (2) jaar vanaf datum van levering.

a) Deze waarborg dekt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de twee (2) jaar manifesteert, tenzij het Product een minder lange levensduur heeft. In dat geval is de garantie beperkt tot de levensduur van het Product. Zijn uitgesloten van de garantie:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (bv. door oxidatie, schokken, val,...)
 • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
 • defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnende twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroepdoet op de naverkoopdienst van Babylux. Als de Koper rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. Ingeval van tussenkomst door een niet door Babylux aangewezen derde, vervalt de garantie.

Regeling Premium Producten

Bovenop de standaard fabrieksgarantie verlengt Babylux de garantieperiode voor Premium Producten met één jaar. Het bewaren van de originele factuur is essentieel om aanspraak te kunnen maken op deze verlengde garantie.

14. Herroepingsrecht

Algemeen

Een Koper die Consument is kan de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen binnen de 14 dagen vanaf de ontvangst vande Producten.

De Consument heeft de keuze om:

a) Ofwel de Producten, samen met de factuur of het kassaticket, terug naar de winkel brengen binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan [email protected]. Vervolgens ontvangt de Koper instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan14 dagen na de melding van herroeping terug te sturen naar Babylux.

Het product kan enkel op het volgende adres teruggestuurd worden:
Babylux BV
Sluisbaan 46
7784 Komen-Waasten
België

Enkel Producten, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, intact, ongebruikt enin originele staat worden teruggenomen. Beschadigde of gebruikte Producten of Producten waar de essentiële originele verpakking beschadigd is worden niet terugbetaald of geruild. Wanneer de originele verpakking na het openmaken bijde eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt, dient de Koper een extra verpakking te voorzien om schade aan het Product te voorkomen tijdens transport.

Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne definitief niet meer verkocht kunnen worden nadat de verzegeling op de verpakking is verbroken, mogen enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog intact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.

De kosten van de terug te sturen bestelling zijn ten laste van de Koper en zijn afhankelijk naargelang de keuze.

a) Er kan een retour in een postpunt naar keuze worden gerealiseerd waarbij de Koper de retourkosten voor zijn rekening neemt.

b) Er kan een afhaal aan huis of een ophaal in een afhaalpunt naar keuze gerealiseerd worden met de koerierdienst van Babylux, waarbij de vaste prijs per pakket in rekening wordt gebracht.

Kleine Producten retourneren

De Koper betaalt een vaste prijs van 8,00 € per pakket bij het retourneren van kleine Producten. Hieronder valt een bestelling die minder dan 15 kg weegt en/of kleiner is dan 1 meter.

Grote Producten retourneren

De Koper betaalt een vaste prijs van 20,00 € per pakket bij het retourneren van grote Producten. Hieronder valt een bestellingdie meer dan 15 kg weegt en/of groter is dan 1 meter.

Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte Producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aande Consument op de wijze zoals hierna vermeld.

Bij beschadiging van de verpakking en/of de Producten zal de Consument op de hoogte gebracht worden via email door Babylux. In dat geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de Producten. In dat geval zullen de Producten gedurende 14 dagen ter beschikking blijven vande Koper op het adres van Babylux of op vraag en voor rekening van de Koper terug overgemaakt worden naar het bij bestelling opgegeven leveringsadres.

Binnen de 14 dagen nadat Babylux op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten) terugbetaald via de betaalmethode die de Koper gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven aan de kassa.

Babylux is gerechtigd de terugbetaling uit testellen totdat zij de ontvangst van de Producten heeft gevalideerd en de nodigecontroles heeft uitgevoerd.

Regeling Premium Producten

Indien de Koper niet tevreden is met de aankoop, biedt Babylux een retourmogelijkheid binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag van levering voor Premium Producten. Retourzendingen binnen deze termijn zijn kosteloos.

Om een voorgefrankeerd retouretiket te verkrijgen, kan de Koper contact opnemen via e-mail op [email protected].

Terugzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking met alle oorspronkelijk geleverde accessoires, in onbeschadigde staat. Alleen Producten die aan deze voorwaarden voldoen, worden geaccepteerdvoor retourzending. Beschadigde Producten of Producten waarvan de originele verpakking beschadigd is, komen niet in aanmerking voor terugbetaling of ruiling.

15. Aansprakelijkheid

Babylux is, behoudens opzet ofzware fout niet aansprakelijk voor schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk kunnen gebruiken van de Producten. Er zal evenmin enige aansprakelijkheid zijn in hoofde van Babylux wanneer de Producten foutief gebruikt worden door de Koper of een derde.

Babylux zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade zal een eventuele schadevergoeding het bedrag van 10x de waarde van de aangekochte Producten nooit kunnen overschrijden.

Enige beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft.

16. Getrouwheidsprogramma

Klanten kunnen Babypoints verdienen door de aankoop van deelnemende artikelen, zoals aangeduid op de productfiche. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant binnen15 minuten een e-mail met de aankoopbon(nen).

De Babypoints hebben de volgende equivalente waarde in aankoopbonnen:

 • 100 BABYPOINTS = €5 in aankoopbonnen
 • 200 BABYPOINTS = €10 in aankoopbonnen
 • 500 BABYPOINTS = €25 in aankoopbonnen
 • 1000 BABYPOINTS = €50 in aankoopbonnen

(enzovoort...)

Aankoopbonnen zijn geldig op alle artikelen en kunnen worden gebruikt in combinatie met lopende acties, zonder minimum aankoopbedrag. De kortingscodes zijn 3 maanden geldig, en kunnen in één keer worden gebruikt. Klanten kunnen meerdere aankoopbonnen combineren voor eenzelfde bestelling.

Klanten zijn niet verplicht om een account aan te maken om aankoopbonnen te ontvangen.

Aankoopbonnen zijn alleen geldig op de Webshop en zijn niet van toepassing op eventuele verzendkosten.

In geval van retour of annulatie wordt de waarde van de gebruikte aankoopbon(nen) afgetrokken van het bedrag van de geretourneerde waarde van de producten.

Bij aankoop van een pack (bijvoorbeeld kinderwagen + autostoel) kan het aantal Babypoints variëren ten opzichte van de aankoop van de artikelen apart, afhankelijk van eventuele andere toegepaste kortingen.

17. Bewijs

De Partijen aanvaarden de elektronischebewijsvoering (e-mail – back-up).

18. Contact

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de Koper terecht bij Babylux via 0032 (0)78 48 16 10 of via mail op [email protected].

Alle kennisgevingen tussen Koper en Babylux gebeuren per email via het e-mailadres zoals hierboven vermeld, alsook het door de Koper opgegeven e-mailadres.

19. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de Koper terecht bij:

Babylux Consumentendienst
Sluisbaan 46
7784 Komen-Waasten
Tel.: 0032 (0)78 48 16 10
E-mail: [email protected]

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.

20.Bevoegde rechtbank - rechtskeuze

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Henegouwen, afdeling Doornik (België) zijn bevoegd. Indien de Koper een Consument is, is deze bevoegdheid niet exclusief en zal de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd zijn, indien dit zou afwijken van de hiervoor aangewezen rechtbank.

Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheidom beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel.: 02 702 52 00, [email protected], www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien u als Consument woonachtig bent in een ander Europees land dan België verwijzen wij u door naar de portal voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.